1. A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy rögzítse a Blue Lime House Bt. (székhely: 2080 Pilisjászfalu, Nagy-Somlyó utca 18., cégjegyzékszám: 13-06-070744, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26121037-1-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
A Blue Lime House Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a creativekid.hu weboldal működtetése során a honlapon regisztrálók, a honlapra látogatók, valamint a vásárlók adatait kezeli (a továbbiakban együttesen: Felhasználók).

2. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Cégnév: Blue Lime House Bt.
Székhely: 2080 Pilisjászfalu, Nagy-Somlyó utca 18.
Cégjegyzékszám: 13-06-070744
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26121037-1-13
Bankszámlaszám: 18203033-06036373-40010016
Telefonszám: +36 70 355 2450
E-mail cím: hello@creativekid.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: igénylése folyamatban

3. Tárhely szolgáltató

Cégnév: DoclerNet Hosting Kft.
Székhely: 1101 Budapest, XI. Expo tér 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-186097
Telefon: +36-1-432-3133
E-mail: info@doclernet.hu
Web: www.doclernet.hu

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználóknak kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

• e-mail cím
• jelszó

A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a Szolgáltató.
A Felhasználó adatai harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. Kivételt képez ez alól azon eset, ha a szerződés teljesítése érdekében a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik közre (pl.: futárszolgálat). Az alvállalkozó a cégünktől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, harmadik fél részére továbbadni.

4.2 Vásárlás
A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztráción felüli, következő személyes adatokat:
• vezetéknév
• keresztnév
• számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
• telefonszám
• a megajándékozott keresztneve

4.3 Cookie
A weboldalon tett látogatások során az oldal cookie-t küld a látogató számítógépére, melynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie csak az oldal meglátogatásának tényét, idejét tárolja, más információt nem.
A letiltást követően nem fognak megjelenni a webshop személyre szabott ajánlatai.

4.4 Hírlevél
A creativekid.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a webshop részére:
• keresztnév
• e-mail cím
A webshop az általa kezelt elektronikus levélcímeket csak és kizárólag tájékoztató vagy reklám jellegű e-mail küldésére használja fel.

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1. Az adatkezelésre a creativekid.hu weboldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítás, számlázás, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználók feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

5.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználók előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználók e-mail címük megadásakor egyben felelősséget vállalnak azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ők használják. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználók általi törlésére, valamint a Szolgáltató általi törlésére bármikor az ÁSZF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

6.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: fuvarozó vállalat) vehet igénybe. A Szolgáltató ezen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

1.
Cégnév: Fürgefutár.hu Kft.
Székhely: 1122 Bp. Maros utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-946845
Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Web: www.furgefutar.hu

2.

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Telefon: +36 1 802 0265
E-mail: info@gls-hungary.com
Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

3.
Cégnév: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Cégjegyzékszám: 01 09 888141
Telefon: +36 1 501 6200
E-mail: dpd@dpd.hu
Web: www.dpd.com/hu

8. A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató a Felhasználók kérésére további tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott címre adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cégnév: Blue Lime House Bt.
Cím: 2080 Pilisjászfalu, Nagy-Somlyó utca 18.
E-mail: hello@creativekid.hu
Telefon: +36 70 355 2450

A Felhasználók bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel személyesen is a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhatnak a fenti elérhetőségeken keresztül.

8.4. A Felhasználó bármikor jogosult az ÁSZF-ben megadott módokon a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga is módosíthatja. Amennyiben kérelme az adatok törlésére vonatkozik, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli a kért adatokat, de ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8.6. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg – annak írásos hozzájárulása nélkül – és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató informatikai rendszere a Felhasználók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a Felhasználókat tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát és mindent megtesz, az általa őrzött kezelt adatok biztonsága érdekében.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet kivel együttműködik az adatkezelési folyamatok során, felhívja az ilyen irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítésével egyoldalúan módosítsa. E módosításokat a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartásával – elfogadja.

2017. 11. 15.